Mēnesi atpakaļ Patrīcija Blue atsūtīja pravietisku vārdu, kurā vēlamies dalīties arī ar jums.

Lai gan šis sapnis un tā izskaidrojums nav īsti par gulēšanu, bet tieši pretēji, tomēr tas atgādināja rakstu vietu no Sālamana pamācībām 6:10-11 "Paguli, paguli vēl drusciņ, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu! Tad tevi pamazām, it kā tev kājām pa pēdām iedama, pārsteigs nabadzība, un tevi nomāks trūkums kā bruņots ceļa laupītājs."

Cik bieži es "guļu" savā garīgajā dzīvē? Kāda ir manas garīgās dzīves "nabadzība" vai "bagātība"?

Lai Svētais Gars jūs uzrunā caur šo vārdu!

 

Patricia Blue

17.09.2014

 

A few years ago I had a dream that was very serious. Holy Spirit brought it back to my mind and I know it is relevant for the time we are now in.

My dream:
I was in a large bedroom and my husband was sitting up in bed and calling to me. He said please come I have something I want to share with you. I looked at my robe and it was dirty and I needed a shower, so I didn't go to him. Then there was a knock at the door. I opened it and there was a very well dressed, polite man. He was so nice and charismatic that I could hardly close the door. My husband was still gently calling to me to come; he wanted to share with me.

Then two small kittens latched on to my hand and clawed me. I finally shook free from them and then the phone rang.

I woke up. Very strange dream as my husband had been gone since the 70's and I seldom even thought of him.

Holy Spirit began to reveal my dream Jesus and Father are wanting an intimate relationship with us. They long to share their hearts with us in this serious time. However we are easily distracted.

My robe being dirty and me needing a shower has nothing to do with what they desire to share. That is my thinking.

The man at the door had nothing wrong with him, however he distracted me from the relationship with Jesus.

The kittens speak of the animal nature, which God hates in His sons and daughters. Because they were on my hand, it speaks of the work I do.

The phone speaks of the prince of the air; I Pads, Laptops, cell phones, digital games, texting TV, etc.


This is the most serious time we have ever been in around the world. It is not a time to be distracted. I encourage you to listen and hear what Holy Spirit is speaking to you and then do it, even if it is doing nothing.

 

Patrīcija Blue

17.09.2013

Dažus gadus atpakaļ es nosapņoju ļoti nopietnu sapni. Svētais Gars nesen man to atgādināja, un es zinu, kas tas ir attiecināms uz šo laiku.

Mans sapnis:

Es atrados plašā guļamistabā un mans vīrs sēdēja pie gultas un sauca mani. Viņš teica – lūdzu, nāc, es gribu tev ko pastāstīt. Es paskatījos uz savu apģērbu, kas bija netīrs; man vajadzēja ieiet dušā, tādēļ es negāju pie viņa. Pēc tam kāds pieklauvēja pie durvīm. Es tās atvēru, un tur bija kāds laipns, labi ģērbts vīrs. Viņš bija tik ļoti jauks un pievilcīgs, ka es ar pūlēm aizvēru durvis. Mans vīrs vēl aizvien maigi aicināja mani nākt pie sevis; viņš vēlējās kaut ko līdzdalīt ar mani.

Tad divi mazi kaķēni ieķērās manā rokā un sāka skrāpēt. Man izdevās tos nokratīt, bet tad iezvanījās telefons.

Es pamodos. Tas bija ļoti divains sapns, jo mans vīrs nomira septiņdesmitajos, un es reti iedomājos par viņu.

Svētais Gars sāka atklāt mana sapņa nozīmi. Jēzus un Tēvs vēlas tuvas attiecības ar mums. Viņi šajā nopietnajā laikā vēlas dalīties ar mums tajā, kas ir viņu sirdīs. Tomēr mēs viegli novēršam mūsu uzmanību.

Manas netīrās drēbes un vajadzība pēc dušas – tam visam nav nekāda sakara ar to, ko viņi vēlas līdzdalīt. Tā ir mana domāšana.

Vīrs pie durvīm nedarīja neko ļaunu, tomēr viņš atrāva mani no manām attiecībām ar Jēzu.

Kaķēni simbolizē dzīvniecisko būtību, kuru Dievs ienīst savos dēlos un meitās. Tā kā tie ieķērās manās rokās, tas simbolizē darbus, kurus es daru.

Telefons simbolizē Gaisa princi – Ipadi, klēpjdatori, mobilie, digitālās spēles, TV utt.

Šis ir visnopietnākais laiks, kāds vien pasaulē ir bijis. Šis nav laiks, kad novērst savu uzmanību. Es jūs iedrošinu klausīties un sadzirdēt ko Svētais Gars saka jums un tad to darīt, pat ja tas nozīmē – nedarīt neko!